Obchodní podmínky

Společnost Blogetude s.r.o.

se sídlem Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava

IČ: 08811377

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115649,

obchodní podmínky pro telefonický prodej produktů společnosti Blogetude.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Blogetude, s.r.o., se sídlem Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava, identifikační číslo: 08811377, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115649 (dále jen „prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím telefonického prodeje.

1.2 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou a nebude automaticky prodloužena po uplynutí této doby. Doba platnosti kupní smlouvy je uvedena na objednávce. Pokud není platnost kupní smlouvy blíže specifikována, činí 12 měsíců ode dne realizace zakázky.

2.2

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká telefonickým souhlasem kupujícího. Následně prodávající odešle elektronickou poštou kupujícímu shrnutí objednávky a další dotazy či upřesnění nutné k realizaci jeho zakázky.

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 

Cenu dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 291627048/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího”).

3.2 

Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je uveden na objednávce. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.3 

Prodávající vystaví kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mail kupujícího.

3.4 

Doba splatnosti faktury je 14 dní. Prodloužená splatnost faktury činí 30 dní.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 

V případě platného odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vráceno 50% celkové kupní ceny. Tato částka bude poslána kupujícímu na uvedený účet nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

4.2 

Platným odstoupením od smlouvy se rozumí písemné vyjádření zaslané na adresu společnosti Blogetude s.r.o., Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava, v termínu do 14 dnů od telefonického potvrzení – resp. od vzniku závazné objednávky. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat především údaje o kupujícím (název firmy, kontaktní telefon, e-mail) a číslo bankovního účtu, aby mohlo dojít k výše uvedenému (4.1).

 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1

Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.2

Kupující je povinen poskytnout požadovanou součinnost pro realizaci sjednaného produktu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné či telefonické výzvy. Pokud kupující nebude poskytovat součinnost v této lhůtě, je prodávající oprávněn využít vlastních možností pro realizaci zakázky dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nebude-li to možné, zastaví prodávající realizaci produktu, a to až do doby, než kupující tuto součinnost poskytne. Obě strany se dohodly, že tento stav není důvodem pro zrušení objednávky, ani neposkytuje kupujícímu nárok na prodloužení dané služby.

5.3

Pokud se jedná o realizaci produktu na webových stránkách kupujícího, v případě neposkytnutí nutné součinnosti ze strany kupujícího (zejména se tímto rozumí přístupové údaje k administraci webu, FTP serveru, doméně, hostingu apod. – kdy absence těchto údajů zamezuje prodávajícímu provést realizaci objednávky), je prodávající oprávněn takovouto službu nebo její část zaslat kupujícímu elektronicky (e-mailem) a ten si následně její implementaci do webu zajistí sám a na svoje náklady. Tímto není dotčena cena sjednané služby a tato služba se považuje za dodanou a zakázka za uzavřenou ve chvíli jejího zaslání na e-mailovou adresu kupujícího.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 

Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 

Kupující souhlasí se zpracováním všech poskytnutých údajů.

6.3 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu Blogetude. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

6.4 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich případné změně.

6.5 

Prodávající nebude osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávat třetí straně.

6.6 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.7 

V případě, že se kupující domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, kdy je tato činnost v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

          6.7.1

          požádat prodávajícího o vysvětlení,

          6.7.2

          požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

6.8 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

6.9 

Kupující se zavazuje, že všechny informace, texty, obrázky nebo další materiály jsou pravdivé a že disponuje příslušnými autorskými právy. Pokud bude shledáno, že toto ustanovení nebylo dodrženo, jdou veškerá rizika k tíži kupujícího.

6.10 

Po zajištění prezentace budete vyzváni ke korektuře výsledného díla. Na korekturu se sjednává lhůta 5 pracovních dní. Pokud v této lhůtě neobdržíme zpětnou vazbu, považujeme prezentaci za odsouhlasenou a bude v dané podobě zveřejněna.

6.11 

Po korektuře jsou veškeré informace, které jsou zveřejněny, považovány za kupujícím odsouhlasené jako platné, pravdivé a nevztahují se k nim práva třetích stran. Pokud by se prokázal opak, kupující přijímá veškerou odpovědnost.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

7.3 

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Blogetude s.r.o., Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava, adresa elektronické pošty: info@blogetude.com.

V Jihlavě dne 6. ledna 2020

Přesunout se na začátek