Článek k tématu: Tom Kamín: Učím se praxí a životem

SvobodaUčení.cz

Co je SvobodaUčení.cz?

Iniciativa, která se už od roku 2012 zabývá osvětou v oblasti sebeřízeného vzdělávání.


O co SvobodaUčení.cz usiluje?

Základními principy jsou:

 • dobrovolnost vzdělávaných
 • princip sebeřízení v procesu učení (kdy, kde, s kým a jak, včetně možnosti se „nic“ neučit)
 • svoboda skončit

Naším cílem je dobrovolná školní docházka, odluka školství od státu, šíření povědomí o sebeřízeném vzdělávání jako jedné ze vzdělávacích cest a jeho legitimizace. Formulovali jsme APEL Svobody učení.


Co SvobodaUčení.cz dělá?

 • Prostřednictvím webu a sociálních sítí šíříme povědomí o sebeřízeném vzdělávání, svobodných a demokratických školách a unschoolingu.
 • Poskytujeme podporu rodinám dětí, které se chtějí vzdělávat svobodně.
 • Propojujeme lidi s podobnými názory na vzdělávání.
 • Organizujeme mnoho akcí: setkání, semináře, konference, workshopy, letní a zimní pobyty apod.
 • Vydáváme knihy a ebooky, píšeme a překládáme články.
 • Provozujeme SvobodUm – centrum Svobody učení.  
 • Pracujeme na změně legislativy směrem k větší svobodě ve vzdělávání.

Kdo za SvobodaUčení.cz stojí?

Jsme nestátní nezisková organizace (spolek) financovaná pouze z členských příspěvků, dobrovolných darů a výtěžků z prodeje vstupného, produktů a služeb.

Jako spolek máme tzv. statutární orgán – předsednictvo, v němž figurují nejaktivnější členové spolku. Všichni členové předsednictva pracují už od roku 2012 pro Svobodu učení zcela zdarma. Máme ale také desítky až stovky dobrovolníků a fanoušků, kteří se na činnosti Svobody učení podílejí.Dítě je člověk

Dítě je člověk. Člověk je zvídavý. Neustále se učí. Učení je přirozenou součástí života. Ve snaze pochopit svět a řešit reálné problémy je každý z nás aktivní sám a od narození. Komunikovat se světem a druhými lidmi se učíme nejlépe nápodobou, hrou, neustálým překonáváním překážek, děláním mnoha chyb a možností zažít důsledky svých činů. Svět je úžasným místem, které samo od sebe odměňuje úspěchy a neustále poskytuje zpětnou vazbu na naše jednání, čímž nám ukazuje správnou cestu.


Člověk tvoří svůj život

Člověk, který převzal odpovědnost za svůj osobní rozvoj, potažmo i své okolí, si uchovává přirozenou vnitřní motivaci. Zvládne se chopit nových příležitostí a poučit se z chyb. Dokáže nalézat způsoby řešení i v obtížných situacíchčinit nelehká rozhodnutí. Vytyčuje si vlastní cíle do budoucna a je schopen jich dosahovat. Má možnost dobrovolně se účastnit vztahů dle svých vlastních preferencí a přirozeně se stát respektujícím a respektovaným členem společnosti, v níž žije. Má možnost zjistit, kým doopravdy je, a být šťastný.


Opusťme koncept pedagogiky

Úloha dospělých ve vzdělávání tkví především v pochopení jejich vlastních potřeb, které jim mohou bránit být ve vztahu s dětmi autentickými. Dospělý přejímá odpovědnost za neustálý rozvoj sebe sama. Tím se pro dítě může stát inspirací hodnou následování. To je cesta, jak jít příkladem – upustit od pedagogiky, jakožto cíleného působení na druhého člověka. Další úkol spočívá ve vytváření bezpečného prostředí, které je otevřené, čestné, důvěryhodné a svobodné, takže v něm dítě může dobrovolně setrvávat a přirozeně se samo učit, pokud chce. Lidé mají právo na svůj život a rozhodování o něm; stačí nezasahovat jim do budování sebedůvěry, a tedy i do samotného procesu učení. Ponechat jim prostor k následování jejich přirozených zájmů i talentů.


Odluka školství od státu je řešením

Podmínkou možnosti převzít plnou odpovědnost za své vzdělávání je svoboda učení, která v České republice není legálně možná. Cílem spolku SvobodaUčení.cz proto je, aby unschooling a další formy sebeřízeného vzdělávání byly zcela legitimní možností, nikoli něčím, s čím je potřeba se skrývat. Řešením je úplná odluka školství od státu, jež zahrnuje: zrušení povinné školní docházky a veškeré k tomu návazné legislativy, zrušení veškerých zákonů a regulací, kterými stát školám či rodičům předepisuje, jak mají děti učit a vychovávat, zrušení veřejného financování školství prostřednictvím daní a konečně zrušení všech státem certifikovaných diplomů nutných k výkonům povolání. Výsledkem je pak volný trh pracovních i vzdělávacích příležitostí, ať už ve formě školek a škol s dobrovolnou docházkou, online kurzů, přednášek, komunitních center či domácího unschoolingu. Mělo by být ponecháno na každém z nás, kdy, jak, s kým a kam se rozhodneme své vlastní prostředky i čas na vzdělávání vynaložit.

Interiér a aktivity ve SvobodUm
Venkovní prostory areálu

SvobodaUčení.cz

Jindřichovice pod Smrkem 213
463 66 Jindřichovice pod Smrkem

725 818 430
info@svobodauceni.cz

www.svobodauceni.cz

Provozní doba

PO 9:00 – 15:00
ÚT 9:00 – 15:00
ST 9:00 – 15:00
ČT 9:00 – 15:00
9:00 – 15:00

nebo dle individuální domluvy


Kontaktujte firmu

Zobrazit kontaktní formulář

  Přesunout se na začátek